§2

Слов’янсько-литовська доба

Які племена очолили процес об’єднання східних слов’ян в одну державу?

Племена східних слов’ян, які проживали на території нашого краю?

Відомі представники династії руських князів Києвичів?

Наслідки феодальної роздробенності Руси-України?

Терміни "іго", "уходники"?

Люди в історії міста

Вінницькі землі в ІХ- ХІІІ ст.

Русь-Україна — держава східних слов’ян започаткована, згідно «Повісті минулих літ» слов’янською династією Києвичів. В 882 році сталася зміна правлячої династії, внаслідок якої до влади прийшли варяги — Рюриковичі.

Дерево роду династії Рюриковичів

Вони продовжили активну об’єднавчу політику слов’янських земель з центром у Києві, який став "матір’ю міст руських". Природні ресурси краю зумовили тривалу боротьбу Рюриковичів за підкорення уличів, землі яких займали досить вигідне торгове і стратегічне значення.
У 885 році довелося уличам повоювати проти князя Олега (882-912 рр.), який хотів долучити їх до своєї держави. Тому із Придніпров’я, за версією Нестора-літописця, переселилися непокірні уличі на Побужжя. Коли ж у 907 році князь рушив на столицю Візантії — Царь-град, то взяв з собою тиверців, «відомих, як товмачів».

Похід Олега в Царь-град. Гравюра Ф. А. Бруні, 1839 рік

В IX- X ст. тиверці та уличі закріпилися у складі Руси — України. Край не був густо заселеним, бо потерпав від нападів сусідів — кочовиків: спочатку печенігів, а з кінця ХІ ст. від половців.
В період роздробленості Руси- України у ХІІ-ХІІІ ст. територія майбутньої Вінниці належала до східного Пониззя Болохівської землі, яка входила до Галицько-Волинського князівства. Населення традиційно займалося землеробством, промислами, ремеслами, про що свідчать знахідки матеріальної культури в різних районах міста: від П’ятничан до Сабарова, від Старого міста до Тяжилова і Вишеньки.

Старожитності ХІІ-ХІІІ ст. з Болохівської землі: 1 — кам’яна іконка; 2 — бронзове скроневе кільце; 3,4 — підвіски; 5 — замок; 6 — ключ; 7-10 — наконечники арбалетних стріл; 11 — іграшка.

Через землі сучасного міста в період середньовіччя проходив торговий шлях ("гостинець") із Бряслава (Брацлава) до Межибожа (Меджибожа).
Пишаймося!

Від ординців до литовців. Перша письмова згадка про Вінницю.

Розпад Руси — України, характерний для всіх ранньофеодальних держав, завершився формуванням на території сучасної України Галицько-Волинського князівства (1199 р.) — правонаступниці Руси-України.

Карта Галицько-Волинського князівства у другій половині ХІІІ століття
Чингісхан, великий хан Монгольської імперії
В 1240 році від ударів монголів-ординців впав Київ. Ворог вторгся в землі європейських держав, полишив їх, заснувавши свою державу — Золоту Орду.

Напад монголів на Київ у 1240 році

Східнослов’янські князівства опинилися під ігом. Данило Романович Галицький змушений був визнати залежність від Золотої Орди в 1245 році.
Землі верхнього та середнього Дністра, Побужжя, за якими закріпилася назва «Понізье» (Пониззя), ординці включили до Подільського улусу, який межував із Диким полем, що починалося на південь від річок Ягорлик, Синюха, Тясмін.
Данило Романович неодноразово разом зі своїми синами робив спроби витіснити із земель Пониззя татарських намісників. Так в 1254 році його син Лев «повоював татарських людей» на Побужжі, а згодом Шварно (Шварко) Данилович відвоював 14 міст «що піддалися татарам». Тому околиці території майбутнього міста знову активно заселяються, зростає населення. Зокрема, в цей час на річці Вінничка виникла садиба Климченків, Кмитичів, які представляли давні роди осадників-вінничан.

Князь Шварно Данилович


Князь Лев Данилович Галицький

Тому околиці території майбутнього міста знову активно заселяються, зростає населення. Зокрема, в цей час на річці Вінничка виникла садиба Климченків, Кмитичів, які представляли давні роди осадників-вінничан.
В 20-х роках ХIV ст. Золота Орда послаблюється. Польські та угорські феодали, литовські князі, скориставшись її розпадом, починають розширювати кордони своїх земель за рахунок сусідів.
Литовські князі розпочали поступово приєднувати землі Південно-Східної Русі, скориставшись династичними зв’язками із галицькими князями, посиленням супротиву місцевого населення ординцям та розбратом в середовищі ординської правлячої еліти. Спочатку це були Київщина, Переяславщина — найбільше виснажені походами ординців.

Великий князь литовський Ольгерд

Особливо наполегливим щодо експансії в українські землі був литовський князь Ольгерд, якого приваблювала подільська земля — багата, густозаселена та нерозорена татарами. Приводом до походу Ольгерда проти татарських правителів Подільського улусу стала їх зрада в 1356 році, які до цього воювали спільно з литовцями проти поляків, а потім перейшли на бік останніх. Сприятливою для Ольгерда була постійна міжусобна боротьба татар.
У 1362 році військо князя Ольгерда завдало нищівної поразки татарським військам на річці Сині Води (Синюха). Поділля перейшло під контроль Литви.

А. О. Орльонов «Князь Данило Острозький у битві на Синіх Водах. 1362 рік»

До сьогодні ведуться історичні дискусії між істориками, місцевими краєзнавцями щодо встановлення місця битви: чи то поблизу Уланова Вінницької області, чи то ж поблизу с. Торговиця, біля р. Синюха Кіровоградської області. Та, все-таки, саме з цією перемогою історики пов’язують згортання поширення влади ординців в українські землі та першу писемну згадку про місто Вінницю.

Пам’ятна монета номіналом 10 гривень, присвячена 650-річчу першої писемної згадки про м. Вінниця

Діяли литовці в українських землях за принципом «старого не змінювати, а нового не впроваджувати». Це було обумовлено тим, що литовська держава утворилася дещо пізніше, ніж Русь — Україна, а тому переважно запозичували всі основи організації її державного життя .
Збережено було адмістративне районування, назви адміністративних одиниць і посад. Не втручалися литовці у порядки, за яким було організоване життя громад.Тому більшість справ внутрішнього життя вирішували отамани, які були і військовим ватажками на час оборони міста, і очолювали уходників. Християнство, руська мова, закони залишилися і, навіть, поширювалися у Великому князівстві Литовському. Населення не протидіяло такому " тихому завоюванню" українських земель, бо в особі литовських князів отримало ще й силу, яка була спроможна протистояти ординцям. В русько-литовському літописі вказується на те, що литовський князь Ольгерд найперше усував «татаров татарських князей», які були «отчичи и дедичи земли Подольской», тобто управляли подільськими землями.
Саме з литовського періоду розпочинають формуватися основи сучасної української нації. Брацлавщина, до складу якої входило наше місто, а потім було в наступні століття його столицею, стала одним із осередків українського етногенезу, в якому поєднані лицарсько-католицькі та козацько-православні традиції, місцевий аристократизм, мужність і господарська дбайливість корінних жителів, болохівський сепаратизм, автономія місцевої громади, здатність максимально використовувати регіональні умови для оборони, господарської діяльності, товарообміну, а в умовах тимчасової ізоляції — налагодження оптимальних умов для виживання.

Уличі виявили свою непокору князю ...

Ігорю
Аскольду
Олегу

У ХІІ-ХІІІ ст. територія міста входила до складу ... князівства

Київського
Галицько-Волинського
Переяславського

Перша згадка про місто Вінницю відноситься до ... року

1356
1240
1362

Татарські війська були розбиті на р.Синюха військом князя ...

Ольгерда
Гедиміна
Ягайла

Користуючись текстом, заповніть пропуски:

1) Уличі виявили свою непокору князю.....

2) У ХІІ-ХІІІ ст. територія міста входила до сладу .... князівства

3) Перша згадка про місто Вінницю відноситься до..... року

4) Татарські війська були розбиті на р.Синюха військом князя.....

Розташуйте в хронологічному порядку:

А) Битва на Синіх Водах

Б) Війни уличів проти князя Олега

В) Розпад Антського племінного союзу

Г) Початок проникнення литовців в українські землі

Встановіть відповідність:

А) Пониззя 1) Огороджене валами та ровами укріплення, городище
Б) «Городи»   2) Землі верхнього і середнього Дністра та Побужжя
В) «Гостинець»   3) Політика литовських князів
Г) «Тихе завоювання»   4) Торговий шлях із Брацлава до Меджибіжа

Обговоріть на уроці в парах(групах):

1) Чому входження українських земель до Великого князівства Литовського називають "тихим завоюванням"?

2) Які наслідки битви на Синіх Водах для: українських земель, нинішніх поколінь жителів міста ?

3) Чи погоджуєтеся ви з тим, що на території сучасного міста велося активне господарське життя задовго до подій 1363 року? Наведіть не менше трьох аргументів. Працюючи в класі, використайте прийом «Залишіть за мною останнє слово» або ж «Щоденник розвитку подій»

Для допитливих краєзнавців:

Вкажіть схематично в робочих зошитах розташування слов’янських поселень на території сучасного м.Вінниці.